februari 2017

dinsdag 29 november 2011

Bouwen in oude stadsdelen beperkt automobiliteit het meest

Een goede bereikbaarheid is niet alleen belangrijk voor bestaande woningen, maar is ook belangrijk voor nieuwbouwwoningen. Juist hier kan veel invloed worden uitgeoefend op de ruimtelijke ordening. De winnaar van de duurzaamheidsscore 2014, Groningen, heeft duidelijk ingezet op een ruimtelijk beleid dat duurzame mobiliteit versterkt. De gemeente heeft bij belangrijke voorzieningen gekozen voor een locatie direct naast het centrum van de stad, waardoor fietsen en lopen wordt gestimuleerd. Groningen wordt door andere gemeenten als voorbeeld genomen vanwege dit ruimtelijk beleid.
Er zijn verschillende onderzoeken geweest, die hebben gekeken naar de verschillen in bereikbaarheid tussen bestaande bouw en verschillende typen nieuwbouwwoningen.

In onderstaande tabel is te zien wat de afstanden zijn voor woningen uit verschillende bouwperioden. Van 1960 tot 1980 nemen de afstanden tot bebouwing en infrastructuur toe wat verklaard kan worden door suburbanisatie en de ontwikkeling van verder gelegen groeikernen. Na 1980 neemt de afstand weer af als gevolg van compacte-stad beleid. Men is over de tijd dus weer dichter bij bestaande steden en bij stations gaan bouwen. 

Tabel          Afstanden tot bebouwing en infrastructuur per bouwperiode
Bron: KpVV, Een Gouden Greep, 2006

Een speciale categorie binnen de nieuwe bebouwing zijn de Vinex-locaties. Met het Vinex-beleid wilde het rijk, door dicht bij bestaande stadscentra te bouwen,  de groei van de automobiliteit bedwingen. Het Ruimtelijk Planbureau (Hilbers en Snellen) onderzocht de effecten van dit beleid.

Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de afstanden tot voorzieningen aanzienlijk korter in Vinex nieuwbouwlocaties. Alhoewel inwoners van nieuwbouwlocaties gemiddeld meer kilometers afleggen dan de gemiddelde Nederlander is het aantal afgelegde kilometers van inwoners van Vinex-locaties inderdaad lager dan voor inwoners van niet Vinexlocaties. De afgelegde kilometers zijn in het bijzonder lager voor inwoner van Vinex inbreidingslocaties in de oudste stadsdelen.


Figuur 28 De belangrijkste locatiekenmerken van verschillende typen nieuwbouwwoningen

Bron: KpVV, Een Gouden Greep, 2006
BSG71: binnen contour bestaand stedelijk gebied 1971, BG96: binnen contour bebouwd gebied 1996, 

Uit het onderzoek blijkt dat met name het beperken van autogebruik vooral slaagt door bouwen in de oudste delen van stad (zie figuur hieronder). Verdichting van recentere wijken (Vinex 96) heeft maar beperkt effect. Daartegenover staat dat inwoners van niet-Vinex locaties meer de auto gebruiken. Het aanbod van OV mogelijkheden speelt hierin een belangrijke rol.

Figuur 29       Verklarende variabelen aan automobiliteit van nieuwbouw bewoners

Bron: KpVV, Een Gouden Greep, 2006

Geen opmerkingen:

Een reactie posten