februari 2017

woensdag 30 november 2011

In 275 gemeenten woont men gemiddeld op fietsafstand van een treinstation

Waar langzamere vervoerswijzen op de korte afstanden een goed alternatief voor de auto zijn, wordt voor lange ritten relatief vaak de auto gepakt. De trein kan op langere afstanden wel concurreren met de auto. De afstanden tot stations en snelwegen bepalen in belangrijke mate de keuze voor de auto of het openbaar vervoer. Nederlanders woonden in 2015 op gemiddeld 5,0 kilometer van het dichtstbijzijnde treinstation. Een goede aansluiting op het openbaar vervoer is belangrijk voor inwoners, onder andere om vervoersarmoede tegen te gaan. Maar er is ook een duidelijke groei te zien in het belang dat bedrijven hechten aan een goede ontsluiting per OV. Meer hierover leest u in het dashboard Openbaar Vervoer. In dit dashboard leest u meer over de nabijheid zelf en de relatie met voor- en natransport.


Ontsluitingskwaliteit openbaar vervoer

Met een afstand van gemiddeld 10,5 kilometer wonen Nederlanders gemiddeld ruim 2 keer zo ver van een belangrijk overstapstation als van het dichtstbijzijnde station. Voor 20% van de bevolking is er geen verschil: het dichtstbijzijnde station is ook een overstapstation.
In onderstaande figuren zijn de gemiddelde afstanden tot een treinstation en tot een belangrijk overstapstation weergegeven per stedelijkheidsklasse. In beide gevallen zijn de afstanden 4 maal groter voor de minder stedelijke gebieden en kleiner voor de meer stedelijke gebieden. In de Randstad liggen treinstations dus 4 maal dichterbij dan daarbuiten. Uit de achterliggende tabel blijkt bovendien dat in 258 gemeenten iedereen gemiddeld op fietsafstand (binnen een straal van 7,5 km) van een treinstation woont. Dat waren er in 2013 nog 275. En in 92 gemeenten zelfs op fietsafstand van een belangrijk overstapstation (in 2013 nog 96). De keuze voor de trein zal niet alleen bepaald worden door deze afstanden, maar zal ook bepaald worden door de snelheid van verbindingen. Op hoeveel stations stopt een trein bijvoorbeeld nog voordat deze stopt op een belangrijk overstapstation. En daarnaast is de aansluiting met andere treinen op de overstapstations van belang.

Figuur:  Gemiddelde afstand (kilometer) tot een treinstation per stedelijkheidsgraad
Figuur  Gemiddelde afstand (kilometer) tot een belangrijk overstapstation  per stedelijkheidsgraadBron: CBS bewerkt door CROW-KpVV
                       
Er is geen duidelijke lijn in de afstand tot stations. De duiding is ook erg lastig omdat de afstanden kunnen ontwikkelen door uitbreiding van de bebouwde gebieden, of door de herindeling van gemeenten of door het sluiten van stations.

In onderstaande figuur  is aangegeven wat het aantal kilometer tot het dichtstbijzijnde station is. In de Randstad is de afstand vaak beperkt tot maximaal 10 kilometer. Daarbuiten kan de afstand oplopen tot 25 kilometer. Tussen 2015 en 2008 is er weinig veranderd in deze afstanden. In Flevoland en de Achterhoek lijken positieve uitzonderingen, daar is de afstand tot een station gedaald. Slechts op enkele plekken, zoals op de Waddeneilanden, is de afstand tot een station tussen de 25 en 50 kilometer. De afstanden tot een overstapstation zijn over het algemeen langer dan 10 kilometer (zie figuren hierboven) en hier lijken geen veranderingen te hebben plaatsgevonden..
  
Figuur: Aantal kilometer tot dichtstbijzijnde station, 2015 
Figuur: Aantal kilometer tot overstapstation, 2015

Het aandeel treingebruik zal hoger zijn wanneer de afstanden naar (en van) het station kort zijn. Tegelijk zullen kortere afstanden naar het station ook zorgen voor een hoger aandeel lopen en fietsen in het voor- en natransport. In onderstaande Figuur is de modal split gegeven voor het voor- en natransport voor alle stations van het hoofdrailnet. In 36% van de gevallen loopt men naar het treinstation. Ruim 61% van de verplaatsingen vindt lopend of fietsend plaats, wat impliceert dat mensen, die met de trein reizen dicht bij een station wonen en/of dat de bestemming dichtbij het station is. Doordat reizigers niet meer over hun eigen fiets beschikken, tenzij ze de fiets hebben meegenomen in de trein is het aandeel lopen aan de activiteitenzijde veel hoger en het aandeel fiets ruim drie keer zo laag. Met de bloei van de OV-fiets zal het aandeel aan de activiteitenzijde waarschijnlijk zijn toegenomen.

Figuur: Voor- en natransport trein tussen 2000 en 2012 stations hoofdrailnet in 
aantal verplaatsingen    per treinreis


Bovenstaande figuur geeft het aantal verplaatsingen per treinreis voor verschillende modaliteiten. Zo loopt men per treinreis gemiddeld één keer. Dit betekent dat men of naar het station komt lopen, of dat men na afloop van de treinreis te voet verder gaat. De figuur laat een stijgend aandeel zien in het aandeel van lopen en fietsen.  Uit de Mobiliteitsbalans (2013) blijkt verder dat het aandeel fiets aan de ‘thuiskant’ is toegenomen naar ongeveer 50%.  Een studie van Fietsberaad uit 2007 liet zien dat het aandeel toen nog  39% was:

Figuur        Voor- en natransport trein in 2005 voor alle stations hoofdrailnet


Woningzijde
Activiteitenzijde
gemiddeld
Lopen
24,2%
47,7%
36,0%
Fiets
38,6%
12,0%
25,3%
BTM
23,2%
26,0%
24,6%
Autopassagier
5,9%
7,7%
6,8%
Autobestuurder
7,2%
2,3%
4,7%
Overig
0,4%
3,4%
1,9%
(Trein)taxi
0,5%
1,0%
0,7%
Totaal
100%
100%
100%

Uit een al wat oudere studie van Keijer en Rietveld (2000) blijkt dat de keuze voor de modaliteit voor het voor- en natransport sterk afhangt van de afstand tot het station.  De huidige modal split zal waarschijnlijk anders zijn door bijvoorbeeld de introductie van de OV-fiets, maar het beeld dat korte afstanden lopen en fietsen bevorderen komt duidelijk naar voren.Voor meer informatie over lopen als modaliteit zie het dashboard over voetgangers.  Onderstaande figuren laten ook hetzelfde beeld zien; het aandeel fietsen is hoger bij de herkomstlocatie dan bij bestemmingslocatie. Waar op de herkomstlocatie lopen en de fiets met elkaar concurreren, concurreert lopen met het openbaar vervoer op de bestemmingslocatie. Mensen zijn bereid om verder te lopen van de  trein naar hun bestemming dan van hun woning naar het station.

Figuur:  Modal split per afstandsklasse voor de herkomstlocatie 


Figuur:   Modal split per afstandsklasse voor de bestemmingslocatie

Het belang van voor en natransport blijkt uit de tijd die mensen besteden aan voor en natransport en de treinreis zelf. Volgens de NS duurt een gemiddelde treinreis 38 minuten, exclusief voor- en natransport, maar inclusief voor- en natransport is dit 76 minuten. Het gaat dus niet alleen om het treinsysteem zelf, maar om de gehele reis van herkomst tot bestemming. De wijze waarop mensen van en naar de stations reizen is in de perceptie van de reiziger zelfs belangrijker dan de treinrit.

Roland Kager doet onderzoek naar de optimalisatie van de combinatie trein-fiets in het kader van het VerDuS-onderzoeksprogramma Verbinden van Duurzame Steden. Volgens hem is het door slim beleid te voeren ook mogelijk om het aandeel fietsen nog verder omhoog te brengen. Het gaat daarbij met name om een nieuwe ‘mindset’, waarbij fiets en trein niet langer als gescheiden werelden worden gezien door de beleidsmaker.

Ontsluitingskwaliteit hoofdwegennet
De gemiddelde afstand tot de oprit van een hoofdverkeersweg varieert per stedelijkheidsklasse. De gemiddelde afstand daalt naarmate de stedelijkheid afneemt, maar voor de niet-stedelijke gebieden neemt de gemiddelde afstand opeens sterk toe tot 2,75 km.

Figuur: Gemiddelde afstand tot oprit hoofdverkeersweg per stedelijkheidsklasse

Mate van stedelijkheid
Gemiddelde afstand (km) tot een oprit hoofdverkeersweg
2006-2010
2010-2013
2014
2015
Zeer sterk
1,77
1,73
1,83
1,76
Sterk
1,68
1,69
1,74
1,74
Matig
1,45
1,49
1,60
1,56
Weinig
1,40
1,43
1,46
1,47
Niet
2,66
2,65
2,66
2,75

Bron: CBS, bewerkt door CROW

De verschillen in ontwikkeling komen uitbreiding van de bebouwde gebieden, door de herindeling van gemeenten of door het afsluiten van opritten. De statistiek is niet gebaseerd op een steekproef, maar op berekening. Van een onnauwkeurigheid als gevolg van de steekproef is dus geen sprake.

Nationale Bereikbaarheidskaart
Het is niet alleen belangrijk om te kijken naar de nabijheid van openbaar vervoer of snelwegen ten opzichte van woningen, maar het is ook belangrijk om te kijken naar de situatie op de ‘aankomstlocatie’ oftewel de nabijheid van openbaar vervoer en snelwegen ten opzichte van locaties. De keuze voor openbaar vervoer wordt namelijk minder aantrekkelijk op het moment dat de bestemming ver weg ligt van het eindstation. De Nationale bereikbaarheidskaart geeft inzicht in de bereikbaarheid van een opgegeven locatie in Nederland per OV en over de weg (Nationale bereikbaarheidskaart).
Bron: Nationale bereikbaarheidskaart

Verder lezen:

·         Fietscommunity 
·         Treinreiziger kengetallen

Lees verder in:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten